Чанарын шалгалт

Хяналтын үйл явц

Эхний түүвэр уулзалт

Бүх чанарын стандартыг бүх ажилчдад илгээх нь чухал юм

IQC

Ирж буй чанарын хяналт

IPQC

Оруулах процессын чанарын хяналт 

OQC

Гарч буй чанарын хяналт

zGZAdC4WNS_small